Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Drukuj

Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców przeznaczona została kwota 100 000 złotych. Propozycje zdań do realizacji zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, grupy osób. Każdy projekt musi zdobyć poparcie 15 mieszkańców, zawierać opis zadania, przybliżony kosztorys i lokalizację.

II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez merytorycznych pracowników Urzędu, a gotowa lista projektów zostanie poddana pod głosowanie. Ważne jest to, że zarówno zgłaszać projekty, jak i brać udział w głosowaniu mogą zameldowani mieszkańcy Gminy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat. Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z budżetem obywatelskim znajdują się poniżej. Dodatkowo publikujemy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

HARMONOGRAM

 

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 20 marca 2018 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

2.

Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na2019 rok

Od 3 do 30 kwietnia 2018 r.

4.

Weryfikacja złożonych wniosków przez powołany Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

Do 20 maja 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 31 maja 2018 r.

6.

Głosowanie

Od 1 czerwca 2018 r. 20 czerwca 2018 r.

7.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 30 czerwca 2018 r.

8.

Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na rok 2019

Do 15 listopada 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 24/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

Na podstawie § 7. ust. 2 pkt a) i § 9. uchwały Nr XXVIII/291/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 160, poz.4344, z 2018 r. poz. 1926) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok, w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok, zwanego dalej BOGiMW 2019.
 2. Kwota przeznaczona na BOGiMW 2019 wyniesie 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Konsultacje społeczne obejmują teren Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3

 1. Budżet obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok obejmować będzie zadania należące do zadań własnych gminy, w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o charakterze infrastrukturalnym, możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym.
 2. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego nie mogą być zadaniami częściowymi, które wymagałyby kontynuacji w kolejnych latach (np. nie będą realizowane zadania zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej czy tylko jednej z wielu części większej inwestycji).
 3. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mają mieć charakter ogólnogminny. Swym zasięgiem mogą obejmować jedną lub kilka lokalizacji. Mają być jednak opracowane według zwartej koncepcji.
 4. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą być realizowane na terenie stanowiącym własność Gminy i Miasta Witkowo, nieobciążonym prawem osób trzecich.

 

 

§ 4

Szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy iMiasta Witkowo, o których mowa w § 1 określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

Harmonogram konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

 1. Propozycja zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok zgłaszana będzie na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Uprawnionymi do zgłoszenia propozycji zadań oraz do wzięcia udziału w głosowaniu są osoby, które ukończyły 16 rok życia i stale zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 3. Zgłaszana propozycja zadania musi uzyskać poparcie co najmniej 15 osób, stale zamieszkujących gminę. Poparcia udziela się na liście poparcia, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

 1. Głosowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok odbędzie się w jednej turze.
 2. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Głosowanie będzie możliwe w siedzibie:
 4. Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul.Gnieźnieńskiej 1,
 5. Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,
 6. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,
 7. Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul.Jasnej 38,
 8. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,
 9. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B,
 10. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul.Warszawskiej 29,
 11. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1.

§ 8

Powołuje się Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie:

 1. Justyna Dzionek-Przybyszewska – Przewodniczący Zespołu,
 2. Krzysztof Dziel – Członek Zespołu,
 3. Anita Frańczak­ – Członek Zespołu,
 4. Michał Kwiatkowski – Członek Zespołu,
 5. Sylwia Mietlicka – Członek Zespołu,
 6. Halina Rzepecka – Członek Zespołu,
 7. Ilona Wasiewicz-Majchrzak – Członek Zespołu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 20 marca 2018 r.

 

Szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

 

 

Rozdział I

Zgłaszanie propozycji zadań

§1

 1. Propozycja zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok zgłaszana będzie na formularzu zgłoszeniowym.

2.Uprawnionymi do zgłoszenia zadania są osoby, które ukończyły 16 rok życia i stale zamieszkują teren Gminy i Miasta Witkowo.

3.Weryfikacja osób zgłaszających propozycje zadań odbywać się będzie na podstawie nr PESEL i adresu zamieszkania znajdującego się w ewidencji ludności Gminy i Miasta Witkowo.

4.Zgłaszający* może zgłosić tylko jedną propozycję zadania do BOGiMW 2019.

 1. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 osób, stale zamieszkujących gminę. Poparcia udziela się na liście poparcia.

§2

 1. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, w pok. nr 24, w godzinach urzędowania.
 2. Formularz wraz z wszystkimi dokumentami może dotyczyć tylko jednego zadania.
 3. Zgłaszane zadanie musi zostać dokładnie i precyzyjnie opisane na opracowanym Formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta W Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo wBiurze Informacji.
 4. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione są wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.

§3

Propozycje zadań do realizacji w ramach BOGK 2018 można zgłaszać w okresie od3 do30kwietnia 2018 r.

 

 

 

*Zgłaszającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna


Rozdział II

Weryfikacja złożonych propozycji zadań

§4

1. Weryfikację formalno-merytoryczną złożonych propozycji zadań przeprowadzi Zespół Programowy.
2. Weryfikacja formalna obejmować będzie ustalenia uprawnień wnioskodawcy do złożenia propozycji zadania oraz kompletności złożonych dokumentów.
3. Weryfikacji merytorycznej Zespół dokona, według następujących kryteriów:
a. zgodności z katalogiem zadań własnych gminy,
b. możliwości realizacji zgłoszonej propozycji zadania w ciągu jednego roku budżetowego,
c. prawa własności do nieruchomości, na której wskazana propozycja zadania ma być realizowana,
d. szacunkowego kosztu propozycji zadania, a w przypadku jego braku wskazanie szacunkowych kosztów realizacji,
e. oddziaływania na środowisko,
f. wstępnej opinii właściwych komórek Urzędu na temat realizacji planowanego zadania.
4. W przypadku stwierdzenia, iż formularz z propozycją zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do analizy złożonej propozycji zadania, Zespół wezwie Wnioskodawcę o uzupełnienie informacji w terminie nie dłuższy niż 2 dni robocze. Nieuzupełnione formularze zostaną odrzucone. Wezwanie nastąpi w formie telefonicznej i mailowej.  
5. Zespół sporządza analizę poprawności złożonych propozycji zadań.
6. Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego pozytywnie zweryfikowane oraz odrzucone z podaniem uzasadnienia, zostaną udostępnione na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo i opublikowane na łamach Biuletynu Informacyjnego „Witkowskie Wiadomości Samorządowe.”

§5

Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do BOGiMW 2019, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi projektami zadań, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji, jeżeli taka sugestia pojawi się na etapie weryfikacji przez Zespół.

§6

Propozycje zadań, które przeszły pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną będą wybierane do realizacji w ramach BOGiMW 2019 w głosowaniu.

 


 

Rozdział III

Głosowanie

§7

 1. Wszystkie propozycje zadań, które przeszły pozytywną weryfikację biorą udział w głosowaniu i zostaną umieszczone na jednej karcie do głosowania.
 2. Kolejność propozycji zadań na karcie do głosowania zostanie ustalona poprzez losowanie, które odbędzie się na spotkaniu z autorami propozycji zadań zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Obecność na losowaniu nie jest obowiązkowa.

§8

 1. Wycofanie propozycji zadania z głosowania lub połączenie dwóch projektów zadań w jedno musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania (zgodnie z ustalonym harmonogramem).
 2. Ilość propozycji zadań wyłonionych w głosowaniu, które wejdą do budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok, zależeć będzie od wysokości kosztów inwestycji, które uzyskają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem §13.

§9

 1. Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu mają osoby, które na dzień rozpoczęcia głosowania ukończyły 16 rok życia i stale zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 2. Weryfikacja osób głosujących odbywać się będzie na podstawie nr PESEL i adresu zamieszkania znajdującego się w ewidencji ludności Gminy i Miasta Witkowo.
 3. Każdy stały mieszkaniec może zagłosować tylko raz.

§10

 1. Oddanie głosu odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul.Gnieźnieńskiej 1 i na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo

§11

 1. Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 1 do 20 czerwca 2018 r.
 2. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie od 1 do 3 zadań z listy proponowanych i zweryfikowanych pozytywnie zadań.
 3. Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji.
 4. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy będą uznane za nieważne.
 5. W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.
 6. Karta do głosowania zawierać będzie instrukcję głosowania.

§12

 1. Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób:
 2. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:

•Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,

•Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,

•Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,

•Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul.Jasnej 38,

•Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,

•Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo, Budynek A i Budynek B.

•Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul.Warszawskiej 29,

•Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.

 1. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,
 2. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok.

§13

 1. Liczenie głosów przeprowadzi Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok.
 2. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdą propozycję zadania.
 3. Do realizacji będą przeznaczone te zadania, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok.
 4. W przypadku uzyskania równiej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół, jeśli ta kolejność jest istotna.
 5. W przypadku, gdy nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania z listy, gdy brakująca kwota nie przekroczy 50% wartości wskazanego zadania Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zwiększy planowaną kwotę Budżetu Obywatelskiego o tą wartość. Ustalenie wartości i wpisanie kolejnego zadania nastąpi po finansowej analizie pierwszego zadania.
 6. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawiać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło największe poparcie.
 7. Komisja sporządzi protokół, a informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo oraz w Biuletynie Informacyjnym „Witkowskie Wiadomości Samorządowe.”

 

Rozdział IV

Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne

w procesie wdrażania Budżetu Obywatelskiego

§14

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego, które obejmuj w szczególności:
 2. przybliżenie i wyjaśnienie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego,
 3. zachęcanie do składania propozycji zadań oraz wzięcia udziału w głosowaniu,
 4. upowszechnienie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań,
 5. umożliwienia promowania zadań przez wnioskodawców.
 6. W ramach prowadzonych działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych zostaną wykorzystane różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym:
 7. publikacje drukowane,
 8. publikacje w serwisach internetowych,
 9. współpraca z mediami,
 10. współpraca z podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei BOGiM 2018.
 11. Zgłoszone projekty mogą być promowane przez pomysłodawców bez udziału organizatorów.

§15

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie BOGK 2019 jest Sylwia Mietlicka – Inspektor ds.Rozwoju Lokalnego, Pozyskiwania i Rozliczania Środków Pozabudżetowych, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, pok. nr 24, tel.: 61 4778194 wew. 24.

 

Rozdział V

Realizacja zadań

§16

 1. Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na2019 rok zostają wprowadzone do projektu budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§17

W sprawach BOGiMW na 2019 rok nieuregulowanych w niniejszych Szczegółowych zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok, decyzje podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

 


Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 24/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 20 marca 2018 r.

Harmonogram

Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 20 marca 2018 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

2.

Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na2019 rok

Od 3 do 30 kwietnia 2018 r.

4.

Weryfikacja złożonych wniosków przez powołany Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok

Do 20 maja 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 31 maja 2018 r.

6.

Głosowanie

Od 1 czerwca 2018 r. 20 czerwca 2018 r.

7.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 30 czerwca 2018 r.

8.

Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na rok 2019

Do 15 listopada 2018 r.

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 marca 2018 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 marca 2018 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 marca 2018 r.


 

Jesteś tutaj Informacje