Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Awans zawodowy nauczycieli

Print
W dniach 20 i 30 sierpnia 2010r. odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w  Witkowie postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło 6 nauczycieli kontraktowych, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela mianowanego;

1. Pani Hanna Tyll - Kasprzak - nauczyciel języka niemieckiego i techniki w Gimnazjum w  Witkowie,

alt


2. Pan Krzysztof Chołodecki - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,

alt


3. Pani Eliza Marcinkowska - nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,

 

alt

4. Pani Anna Dębiec nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie,

 

alt

5. Pani Katarzyna Wielgus - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,

 

alt

6. Pani Monika Czarnecka - Schelenz - nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wlkp. w Mielżynie.

 

alt

W związku z tym Burmistrz GiM Witkowo powołał Komisję Egzaminacyjną w składzie:
? Marian Gadziński - przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego,
? Danuta Hyżak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
? dyrektor danej placówki oświatowej,
? dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania.

Komisje Egzaminacyjne po przeprowadzeniu egzaminu, podczas którego nauczyciele prezentowali swój dorobek zawodowy oraz odpowiadali na pytania członków komisji uznały, że wszyscy w/w zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego odbywa się w następujący sposób:

1. W pierwszej kolejności dokonuje się analizy formalnej dokumentacji.
2. W przypadku, gdy wniosek oraz dokumentacja spełniają wymogi formalno-prawne przeprowadza się dalsze postępowanie egzaminacyjne.
3. W czasie egzaminu nauczyciel dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące między innymi: dorobku zawodowego, znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty itp.
4. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według punktowej skali od 0 do 10 punktów.
5. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego swoich członków.
6. Jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7 egzamin uznaje się za zakończony wynikiem pozytywnym.
Na tej podstawie komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o  wyniku egzaminu.

Gallery

Jesteś tutaj Awans zawodowy nauczycieli