Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Print

20 czerwca doraźna Komisja Statutowa powołana przez Radę Miejską na sesji 29 maja br., rozpoczęła prace związane z przygotowaniem projektu Statutu Gminy i Miasta.
25, 26 i 27 czerwca obradowały stałe Komisje Rady Miejskiej.

czerwiec1-001

Głównymi tematami tych posiedzeń było opiniowanie spraw, mających być przedmiotem obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Komisje rozpatrywały ponadto tematy, wynikające z ich planów pracy i spraw bieżących. Komisja Rolnictwa zapoznała się z działalnością Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Komisja Oświaty zapoznała się z realizacją zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Komisja Finansów sprawdziła postęp w realizacji prac inwestycyjnych.

czerwiec1 2-001

czerwiec1 1-001

IMG 9163-001

28 czerwca odbyła się kolejna, XXXIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej i sprawozdania z działalności za 2017 rok oraz informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Komendanta Komisariatu Policji na temat przygotowań do sezonu letniego.
Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXIX/317/2018 dotyczącą dotacji celowej dla spółek wodnych;
- uchwałę Nr XXXIX/318/2018 o wykazie kąpielisk na terenie gminy;
- uchwałę Nr XXXIX/319/2018 o maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- uchwałę Nr XXXIX/320/2018 o zasadach usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
- uchwałę Nr XXXIX/321/2018 o zaopiniowaniu projektu połączenia Gminy i Miasta Witkowo z Gminą Niechanowo w jeden okręg wyborczy do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
- uchwałę Nr XXXIX/322/2018 o założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta;
- uchwałę Nr XXXIX/323/2018 o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- uchwałę Nr XXXIX/324/2018 o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata;
- uchwałę Nr XXXIX/325/2018 o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- uchwałę Nr XXXIX/326/2018 o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2018 rok;
- uchwałę Nr XXXIX/327/2018 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2017 rok;
- uchwałę Nr XXXIX/328/2018 o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest wstępnie na 27 września 2018 r.

Gallery

Jesteś tutaj Z prac Rady Miejskiej w Witkowie