Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Stypendia szkolne

Print

 Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych i klas szkół podstawowychInformuję, że do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie pok. nr 20 można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

 

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na:

a) wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca o ubieganie się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, nie może przekroczyć 514,00 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 złotych netto.

W przypadku pobierania świadczeń z pomocy społecznej należy przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo w Biurze Informacji lub ze strony internetowej www.witkowo.pl.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Gallery

Jesteś tutaj Stypendia szkolne