Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Projekt Zielone Światło...

Print

 Uprzejmie Państwa informujemy, że Stowarzyszenie Światowid realizuje projekt pn. ZIELONE ŚWIATŁO (numer wniosku RPWP.07.01.02-30-0081/17), który zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym  (biernych zawodowo) z terenu powiatów słupeckiego i gnieźnieńskiego. Projekt jest realizowany od 30.06.2018 do 30.06.2019r.

zielone-swiatlo-2018

Projekt ZIELONE ŚWIATŁO zakłada realizację pełnej ścieżki społeczno -zawodowej przyczyniającej się do wzrostu kompetencji lub kwalifikacji i zwiększenie poziomu zatrudnienia osób biernych zawodowo dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników wynikających z diagnozy przygotowanej w ramach IPD. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są ukierunkowane na zwiększenie aktywności uczestników na rynku pracy i tym samym zwiększenie poziomu zatrudnienia w w/w powiatach.

Działania przewidziane w ramach projektu dla 40 osób:–

1. Identyfikacja potrzeb społeczno-zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy społecznej  i zawodowej (IPD),

2. Wzmocnienie kompetencji społeczno- zawodowych poprzez kurs umiejętności społecznych i poszukiwania pracy

3. Kompleksowa usługa pośrednictwa pracy,

4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i uczestników wynikającym z przygotowanego IPD,

6. Staże zawodowe dla 30 os.

Celem głównym projektu ZIELONE ŚWIATŁO  jest integracja społeczna i zawodowa 40 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow. gnieźnieńskiego i słupeckiego poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcie zatrudnienia. Cele poboczne to :

-zdobycie doświadczenia  zawodowego  przez 30 os. poprzez udział w stażu

-zdobycie nowych kwalifikacji  zawodowych lub umiejętności lub kompetencji

-zdobycie umiejętności  poruszania się po rynku pracy,

-przełamywanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy.

Grupą docelową jest 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  zgodnie z definicją  Wytycznej  w obszarze  włączenia  społecznego i zwalczania Ubóstwa (WU), bierne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-64l.) w tym 59%-24 Kobiety, 10%-4os. ON o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałe  zgodnie  z KC na terenie powiatów gnieźnieńskiego i słupeckiego. Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o kierowanie osób, które zgodnie z Państwa wiedzą mogą skorzystać z powyższych działań do naszego biura:

Stowarzyszenie Światowid

Małachowo Szemborowice 12

62-230 Witkowo

Tel. 510209482 lub 510209483

www.stowarzyszenieswiatowid

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o umieszczenie plakatu informacyjnego projektu na Państwa tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem:

Katarzyna Jórga - Prezes

Gallery

Jesteś tutaj Projekt Zielone Światło...