Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności
Wybory 2011
Przewodnik po usługach
Miasto i Gmina
- Historia Miasta
- Położenie
- Okolice Witkowa
- Galeria
- Wiadomości Samorządowe
- Publikacje
Urząd Gminy i Miasta
Władze Samorządowe
- Rada Miejska
- Rady Sołeckie
Oświata
Gospodarka
Działalność profilaktyczna   i pomocowa
- Ośrodek Terapeutyczny
- Pomoc psychologa
Katalog firm
Rekreacja
Kultura-Sport
- Halowa Piłka Nożna
- Piłka na Sztucznej Trawie
E-Witkowo
Oferta dla inwestorów
Przejrzysta Polska
Zimowe utrzymanie dróg


90 Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Współpraca z zagranicą - Samtgemeinde Am DobrockElektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

GnieŸnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Archiwum Witkowskich Wiadomości Samorządowych
WWS Nr 11-2011WWS Nr 11-2011 (6,81MB)
WWS Nr 10-2011WWS Nr 10-2011 (6,72MB)
WWS Nr 9-2011WWS Nr 9-2011 (8,30MB)
WWS Nr 8-2011WWS Nr 8-2011 (6,92MB)
WWS Nr 7-2011WWS Nr 7-2011 (5,96MB)
WWS Nr 6-2011WWS Nr 6-2011 (8,17MB)
WWS Nr 5-2011WWS Nr 5-2011 (6,20MB)
WWS Nr 4-2011WWS Nr 4-2011 (7,89MB)
WWS Nr 3-2011WWS Nr 3-2011 (5,85MB)
WWS Nr 2-2011WWS Nr 2-2011 (5,68MB)
WWS Nr 1-2011WWS Nr 1-2011 (5,96MB)

Pliki w formacie PDF.
Do ich otwarcia potrzebny jest program
Acrobat Reader.


Dzisiaj stronę odwiedziło 17 osób
Goście online 1

Wybory i Referenda

OGŁOSZENIE - 23.09.2011

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Kodeksem Wyborczym szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku odbędzie się w dniu 29 września 2011 roku (czwartek), o godz.13,oo w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, przy ul.Nowej.

Z uwagi na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa !

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Krzysztof Szkudlarek

Zarządzenie - 19.09.2011

ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Obwieszczenie - 15.09.2011

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W WITKOWIE

z dnia 8 września 2011 r.

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn.zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXIV/337/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy i Miasta na stałe obwody głosowania, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE - 15.09.2011

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

z dnia 15 września 2011 roku

w sprawie określenia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w WIEKOWIE
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 1 uchwały nr XXXIV/337/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.02.2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzającym wybory do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 9 października 2011 r. (Dz.U. Nr.162, poz.978) Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie zarządza, co następuje :

§1
Wyznacza się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Wiekowie - granice obwodu – Sołectwa : Ruchocinek, Wiekowo, Dębina – która mieści się w Świetlicy Wiejskiej w Wiekowie.

§2
Jeden egzemplarz zarządzenia przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Krzysztof Szkudlarek

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej - 09.09.2011

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące zbliżających się WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 r. Na stronie PKW publikowane są bieżące akty prawne, obwieszczenia, komunikaty, wyjaśnienia, informacje i pisma okólne Państwowej Komisji Wyborczej.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej - 09.09.2011

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. ( 3-53-11.pdf 2282,7 kB )

Udostępnianie spisu wyborców - 02.09.2011

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Każdy wyborca mas prawo otrzymać informację, czy jest ujęty w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie i z jakiego powodu został skreślony ze spisu. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest potwierdzana na piśmie. Formularz wniosku przewidziany w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07.2011r. w sprawie spisu wyborców dostępny będzie w urzędzie, w pok. nr 9.

Spis wyborców będzie udostępniony między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 18.09.do 01.10.2011r.

Formularz wniosku o udostępnianie spisu wyborców

Zaświadczenie o prawie do głosowania - 02.09.2011

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na pisemny wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Na podstawie zaświadczenia można głosować w dowolnym lokalu wyborczym na obszarze całego kraju i za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

Zaświadczenia o prawie do glosowania będą wydawane do dnia 07.10.2011r. w godzinach pracy Urzędu.

Druk upoważnienia do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r. (pdf)

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - 02.09.2011

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 04.10.2011r.

Przepis ten dotyczy też wyborców nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy.

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów tj. do 25.09.2011r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (wyborca niepełnosprawny) (pdf)
Wnioseksek o dopisanie do spisu wyborców (wyborca przebywający czasowo) (pdf)

Wpis do rejestru wyborców-część A (polscy obywatele) - 02.09.2011

Wyborcy stale zamieszkali lub nigdzie niezamieszkali ale stale przebywający na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w urzędzie gminy stosowny wniosek w tej sprawie. Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców wraz z pisemną deklaracją dostępne są w Urzędzie pok. nr 9 przez cały rok.

Komunikat - 31.08.2011

Zgodnie z wytycznymi Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku Urząd Gminy i Miasta w Witkowie informuje, że celem zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych u d o s t ę p n i a 20 % miejsca w swoich tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz we wsiach sołeckich na terenie gminy dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Jednocześnie informuję, że w/w obwieszczenia można umieszczać na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

OBWIESZCZENIE PKW - 31.08.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2011 r.
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.