Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Witkowo na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Drukuj

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) od 2015 roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.).
  • Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3244).
  • Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3244)
  • Uchwała Nr XXV/199/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku     (Dz.U.Woj.Wlkp. z 5 kwietnia 2017 roku poz. 2842)
  • Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3245).
  • Uchwała Nr XXV/196/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  (Dz.U.Woj Wlkp.z dnia 5 kwietnia 2017 roku poz . 2845)

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, opiera się na poniższych zasadach:

  1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Witkowo od właścicieli nieruchomości, odbierane będą bezpośrednio wszystkie rodzaje odpadów komunalnych powstające na terenie nieruchomości, w tzw. systemie „u źródła” niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady selektywne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne i odpady zielone jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć segregowania odpadów.

2. Właściciel zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne. Gmina Witkowo, w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów, zapewni właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów.

  1. 3. Odpady odbiera podmiot wybrany przez Gminę Witkowo, zgodnieustaloną częstotliwością i harmonogramem.

4. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazanie zadeklarowanej należności na indywidualny numer rachunku bankowego.

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości określa liczbę domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oświadcza o sposobie zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) i na tej podstawie samodzielnie wylicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 lub listownie na adres Urzędu.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu w zakładce Gospodarowanie odpadami.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz papier, tworzywa sztuczne i szkło zbierane w sposób selektywny „u źródła” odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, przynajmniej raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku, w pozostałym okresie przynajmniej raz w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. Natomiast odpady „bio” odbierane będą dwa razy  w miesiącu w okresie od 1  kwietnia do 31 października.

6. Na terenie Gminy Witkowo dodatkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany.

Poza odbiorem przez firmę odpadów selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości, do PSZOK w Małachowie Wierzbiczany można bezpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte opony. Osoba przekazująca odpady otrzyma potwierdzenie ich dostarczenia ze wskazaniem rodzaju odpadu i jego masy. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów zbieranych w sposób selektywny, jeżeli stwierdzi, że są one ze sobą zmieszane lub są zmieszane z innymi niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Zasady funkcjonowania PSZOK reguluje Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 lipca 2013r.orazZarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany, gmina Witkowo. PSZOK czynny jest w każdy wtorek w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w każdą 1 sobotę miesiąca w godz. od 10.00 do 14.00.

Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, który jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

 7. Zasady selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaj pojemnika

Odpady, które można wrzucać

Odpady, które zabrania się wrzucać

Worek lub pojemnik koloru niebieskiego z napisem „Papier”

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, ubrań

Worek lub pojemnik koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku), opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki

butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Worek lub pojemnik koloru i zielonego z napisem „Szkło”

butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

ceramiki, doniczek porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

Worek lub pojemnik koloru brązowego z napisem „Bio”

Odpadki warzywne i owocowe, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia

Kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady opakowaniowe po żywności i inne przeznaczone do selektywnego zbierania, które uległy silnemu zabrudzeniu należy w miarę możliwości oczyścić przed złożeniem do worka. Odpady opakowaniowe, np. butelki z tworzyw sztucznych, kartony po napojach i inne, dla których jest taka możliwość, należy zgnieść przed ich wrzuceniem do pojemnika lub worka na odpady. Odpady selektywne zbierane w workach foliowych przed przekazaniem firmie odbierającej odpady należy szczelnie zamknąć.

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone z ogrodów, trawników (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, odpady kuchenne) mogą być zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości w przydomowych kompostowniach na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

8. Właściciele nieruchomości ponoszą roczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

130,00 zł

200,00 zł

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu i obejmują koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

9. Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku za rok, którego opłata dotyczy na indywidualny numer rachunku bankowego.

Jesteś tutaj Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Witkowo na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku