wrpo_2010

Postępowanie przetargowe

Projekt pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie?, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I ? ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowany jest w  ramach 3 kontraktów. Ogłoszono 3 przetargi nieograniczone na realizację prac objętych projektem.
W dniu 26 października 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację pierwszego etapu projektu, obejmującego rekultywację plaży i remont mola.

Otwarcie ofert przetargowych miało miejsce w dniu 18 listopada 2009r. o godz. 13,00.

Złożono 8 ofert.

Wykonawcą tej części zadania jest konsorcjum TOM-POL Tomasz Tomaszewski i  Zakładem Budowlanym Józef Tomaszewski z Kramska. Wartość tego zakresu prac to kwota 952 777,68 zł brutto.

W dniu 4 stycznia 2010 r. podpisano umowę na realizację tego etapu prac.

27 października 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, obejmujący wykonanie nawierzchni komunikacyjnych i obiektów małej architektury.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.11.2009r. o godz. 12,30.
Złożono 14 ofert.

Po zakończonej procedurze przetargowej, w dniu 22 stycznia 2010 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy schodów terenowych, utwardzenie nawierzchni alejek oraz elementów małej architektury. Wykonawcą tej części zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Leszek Stachowiak ze Starczanowa. Całkowita wartość tej części zadania wynosi 1 711 320,62 zł brutto.

Trzeci etap realizacji inwestycji obejmuje przebudowę boisk sportowych i placów zabaw. W dniu 20 stycznia 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację tego zakresu robót.

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 19.02.2010 r. o godz. 12,30.
Złożono 10 ofert, z których 1 ofertę odrzucono.

Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum przedsiębiorców: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp. j. z miejscowości Rudki oraz HEMET Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Umowa z wykonawcą została podpisana w  dniu 12 kwietnia 2010 r. Wartość wykonanych prac wynosiła 968 384,85 zł brutto.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość projektu wyniosła 3 737 253,16 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych zadania w kwocie 1 991 159,46 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 746 093,70 zł. to środki własne gminy.

 Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - Postępowanie przetargowe