Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 26 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?.

Po zakończonej ocenie strategicznej, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Projekt został wybrany do dofinansowania.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Przemysława Maćkowiaka, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i  Skarbnika Gminy - Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-106/09-00 o dofinansowanie Projektu pt. ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu według kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 4 998 829,90 zł. Projekt przewiduje dofinansowanie zadania w  wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosi 2 663 311,01 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach 1 kontraktu.

Projekt obejmuje wykonanie między innymi następującego zakresu robót:

- roboty wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach przy wjeździe (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów, demontaż podłóg i  wylanie nowych posadzek wraz z ułożeniem nowej terakoty, gresu oraz paneli, demontaż starej obudowy i wykonanie nowych okładzin ścian i sufitów, wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i  elektrycznych, docieplenie ścian, wymiana pokrycia dachu, rur i rynien, położenie chodnika),

- demontaż wiaty nad wjazdem wraz z wymianą szlabanów i ogrodzenia parkingu (piaskowanie konstrukcji),

- remont Amfiteatru (częściowe zasypanie niecki, demontaż schodów, montaż nowych schodów, przygotowanie miejsc siedzących),

- zakup sceny demontowalnej, z poręczami, stopniami, zadaszeniem i trybuną,

- wymiana nawierzchni alejek (rozebranie istniejących, korytowanie i  zagęszczenie podłoża, usypanie podsypki żwirowo-piaskowej, ułożenie kostki brukowej, regulacja studzienek kanalizacyjnych),

- częściowa wymiana lamp oświetleniowych,

- częściowa wymiana ławek i koszy na śmieci.

Wynikiem realizacji Projektu będzie przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, natomiast rezultatem Projektu będzie zwiększenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Głównym celem Projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu: 30 listopada 2011 r., termin zakończenia finansowej realizacji Projektu: 15 grudnia 2011 r.

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie pełni ważną rolę w gospodarce gminy oraz życiu mieszkańców. Dzięki realizacji tej inwestycji wzrośnie znacznie udział turystyki w gospodarce gminy, podniesie się atrakcyjność turystyczna regionu, zdynamizowaniu ulegną działania rozwojowe branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej, intensyfikacji ulegnie ruch turystyczny.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap - Podpisanie umowy o dofinansowanie