Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 24 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza - Krzysztofa Szkudlarka, a Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjno-Handlowym ?HENBUD?, którego właścicielem jest Pan Henryk Kaczor została podpisana umowa na realizację Projektu pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I - ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja jest kolejnym Projektem realizowanym przez Gminę Witkowo w latach 2007-2013, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość Projektu według kosztorysu inwestorskiego to kwota 4 998 829,90 zł. Dofinansowanie Projektu stanowi 65% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 663 311,01 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 335 518,89 zł. pochodzić będzie ze środków własnych gminy. Po zakończonym postępowaniu przetargowym wartość prac budowlanych oscyluje na poziomie 4 593 804,47 zł brutto.

Wynikiem realizacji Projektu będzie przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, natomiast rezultatem Projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Głównym celem Projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.

Termin zakończenia Projektu przypada na grudzień 2011 r.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap - Podpisanie umowy z wykonawcą