Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

wrpo_2010

Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu

W dniu 15 grudnia 2011 r. zakończyła się finansowa realizacja Projektu pt.: ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap.?

Zadanie obejmowało wykonanie między innymi następującego zakresu robót:

- roboty wewnętrzne i zewnętrzne w budynkach przy wjeździe (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów, demontaż podłóg i wylanie nowych posadzek wraz z ułożeniem nowej terakoty, gresu oraz paneli, demontaż starej obudowy i wykonanie nowych okładzin ścian i sufitów, wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i elektrycznych, docieplenie ścian, wymiana pokrycia dachu, rur i rynien, położenie chodnika),

- demontaż wiaty nad wjazdem wraz z wymianą szlabanów i ogrodzenia parkingu (piaskowanie konstrukcji),

- remont Amfiteatru (częściowe zasypanie niecki, demontaż schodów, montaż nowych schodów, przygotowanie miejsc siedzących),

- zakup sceny demontowalnej, z poręczami, stopniami, zadaszeniem i trybuną,

- wymiana nawierzchni alejek (rozebranie istniejących, korytowanie i zagęszczenie podłoża, usypanie podsypki żwirowo-piaskowej, ułożenie kostki brukowej, regulacja studzienek kanalizacyjnych),

- częściowa wymiana lamp oświetleniowych,

- częściowa wymiana ławek i koszy na śmieci.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Przemysława Maćkowiaka, a Gminą i Miastem Witkowo, reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i Skarbnika Gminy - Halinę Rzepecką podpisana została umowa nr UDA-RPWP.06.01.01-30-106/09-00 o dofinansowanie Projektu pt. ?Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap?. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI ?Turystyka i środowisko kulturowe?, Działania 6.1 ?Turystyka?, Schematu I ?Infrastruktura turystyczna? Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego opiewała na kwotę 4 998 829,90 zł. Projekt przewidywał dofinansowanie zadania w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych zadania i wynosił 2 663 311,01 zł.

Zadanie realizowane było w ramach 1 kontraktu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację prac objętych Projektem.

W dniu 24 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo reprezentowaną przez Burmistrza - Krzysztofa Szkudlarka, a Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjno-Handlowym ?HENBUD?, którego właścicielem jest Pan Henryk Kaczor została podpisana umowa na realizację Projektu.

Po zakończonych procedurach przetargowych całkowita wartość Projektu wyniosła 4 639 918,56 zł. Dofinansowanie unijne stanowiło 65% kosztów kwalifikowanych zadania i wynosiło 2 433 218,24 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 206 700,32 zł. pochodziła ze środków własnych gminy.

Wynikiem realizacji Projektu jest przebudowa obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, natomiast rezultatem Projektu będzie zwiększenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Głównym celem Projektu jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy.Jesteś tutaj Inwestycje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie - II etap - Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu