Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Drukuj

Właściciele nieruchomości ponoszą miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XXVII/210/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

W rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. EU L z 2008 roku, poz. 218, s. 14) mieszkańcem jest osoba, która w danym miejscu zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, a zatem osoba, dla której miejsce zamieszkania stanowi centrum życiowe.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

- odpady komunalne będą zbierane i segregowane w systemie „u źródła” w osobnych pojemnikach i workach, tzn. oddzielnie, odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz, odpady komunalne ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

- wszystkie odpady komunalne będą zbierane łącznie do jednego pojemnika

12,00 zł od osoby na 1 miesiąc

19,00 zł od osoby na 1 miesiąc

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać co miesiąc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Gminy Witkowo.

PODSTAWA PRAWNA:

– Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr XXVII/212/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy, wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Ponadto wszelkie informacje w powyższej sprawie dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Drukuj

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) od 2015 roku zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.).
  • Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3244).
  • Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3244)
  • Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 3245).

Właściciele nieruchomości ponoszą roczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

130,00 zł

200,00 zł

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu i obejmują koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w roku, w terminie do 30 czerwca każdego roku za rok, którego opłata dotyczy.

Rachunek bankowy Gminy Witkowo, na który należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami: GBW Konin/BS Witkowo 68 8538 0002 0000 0677 2000 0140.

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Jesteś tutaj Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi