System gospodarowania odpadami komunalnymi

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późniejszymi zmianami) od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) oraz objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

NA TERENIE GMINY I MIASTA WITKOWO NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI, OBEJMUJE WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Od 1 lipca 2013 r. zmieszane i segregowane odpady komunalne odbierane są z każdej zamieszkałej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy i Miasta Witkowo przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. 

Właściciel nieruchomości płaci opłatę na rzecz gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne.

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późniejszymi zmianami).
  • Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
  • Uchwała Nr XXV/198/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo
  • Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Uchwała Nr XXV/200/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych opiera się na następujących zasadach:

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Witkowo odbierane są powstające w gospodarstwach domowych zmieszane odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne i szkło oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji).

Odpady te bezpośrednio z terenu nieruchomości odbiera firma wybrana przez Gminę Witkowo w drodze przetargu.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, których liczba i pojemność wynika z ilości powstających odpadów komunalnych, liczby osób wytwarzających te odpady oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów.

Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

Rodzaj gospodarstwa domowego

Ilość i pojemność pojemników na odpady

Rodzina jedno - i dwuosobowa

1 pojemnik o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l

Rodzina trzy - cztero - i pięcioosobowa

2 pojemniki o pojemności przynajmniej 110 l lub 120 l albo 1 pojemnik o pojemności przynajmniej 240 l

Rodziny liczące powyżej pięciu osób

Ilość i wielkość pojemników na odpady zapewniającą zapotrzebowanie na odpady należy dostosować według norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

Budynki wielorodzinne

Ilość i wielkość pojemników na odpady zapewniającą zapotrzebowanie na odpady należy dostosować według norm zapisanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo

3. Wyłoniona w przetargu firma, w przypadku budynków jednorodzinnych, dostarczy właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarują selektywne zbieranie odpadów, 3 4 rodzaje worków lub pojemników do ich zbierania:

Rodzaj zabudowy

Rodzaj pojemników

Budynki jednorodzinne

Worki i pojemniki do zbiórki odpadów, w kolorach:

a) niebieski z napisem „Papier” - przeznaczony na odpady z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - przeznaczony na, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

c) zielony z napisem „Szkło”- przeznaczony na. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, jeżeli odpady te zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe”

d) brązowy worek na terenach wiejskich i brązowy pojemnik w mieście Witkowo z napisem „Bio” – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone

Budynki wielorodzinne

Pojemniki do zbiórki odpadów, w kolorach:

a) niebieski z napisem „Papier” - przeznaczony na odpady z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

c) zielony z napisem „Szkło”- przeznaczony na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, jeżeli odpady te zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe”

d) brązowy z napisem „Bio” – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone

4. Zasady selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaj pojemnika

Odpady, które można wrzucać

Odpady, które zabrania się wrzucać

Worek lub pojemnik koloru niebieskiego z napisem „Papier”

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, ubrań

Worek lub pojemnik koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku), opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki

butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Worek lub pojemnik koloru i zielonego z napisem „Szkło”

butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

ceramiki, doniczek porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

Worek lub pojemnik koloru brązowego z napisem „Bio”

Odpadki warzywne i owocowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia

Kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady opakowaniowe po żywności i inne przeznaczone do selektywnego zbierania, które uległy silnemu zabrudzeniu dobrze byłoby umyć przed złożeniem do pojemnika lub worka. Odpady opakowaniowe, np. butelki z tworzyw sztucznych, kartony po napojach i inne, dla których jest taka możliwość, należy zgnieść przed wrzuceniem do pojemnika na odpady. Odpady selektywne zbierane w workach foliowych przed przekazaniem firmie odbierającej te odpady należy szczelnie zamknąć. 

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone z ogrodów, trawników (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, odpady kuchenne) mogą być również zbierane i gromadzone na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach.

5. Na terenie Gminy Witkowo, w ramach nowego systemu, dodatkowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany.

Poza odbiorem przez firmę odpadów selektywnie zebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości, do PSZOK w Małachowie Wierzbiczany można bezpłatnie dostarczyć następujące rodzaje odpadów: Papier; Metal; Tworzywa sztuczne; Szkło; Odpady wielomateriałowe; Odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone; Przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia; Zużyte baterie i akumulatory; Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; Meble i inne odpady wielkogabarytowe; Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów; Zużyte opony.

Osoba przekazująca odpady otrzyma potwierdzenie ich dostarczenia ze wskazaniem rodzaju odpadu i jego masy. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów zbieranych w sposób selektywny, jeżeli stwierdzi, że są one ze sobą zmieszane lub są zmieszane z innymi niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Zasady funkcjonowania PSZOK reguluje Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany, gmina Witkowo.

Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo, który jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

6. Inne sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:

a) Metale można przekazywać:

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie,

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie;

b) Przeterminowane lub niewykorzystane leki można przekazywać:

- do przychodni lub aptek uczestniczących w ich zbiórce,

- podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

c) Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych:

- należy przekazywać sprzedawcy wprowadzającemu te środki do obrotu w celu ich dalszego przekazania producentowi lub importerowi;

d) Zużyte baterie i akumulatory przenośne można przekazywać:

- do punktów ich sprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany baterii i akumulatorów przenośnych,

- do oznakowanych pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Witkowo (szkoły, sklepy, Urząd),

- uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w powyższym zakresie;

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać:

- do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży tego typu sprzętu, przy zakupie nowego sprzętu

- do punktów zbierania złomu, posiadających stosowne zezwolenie;

f) Meble i inne odpady wielkogabarytowe:

- można przekazywać podmiotom uprawnionym posiadającym stosowane zezwolenie w tym zakresie;

g) Zużyte opony:

- należy przekazywać do punktów wymiany opon, warsztatów samochodowych oraz innym przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany opon.

7. Częstotliwości odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

Wieś

Przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Miasto

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

Wieś

Przynajmniej raz w tygodniu

b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane w sposób selektywny „u źródła”:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów

Budynki jednorodzinne

Przynajmniej raz w miesiącu

Budynki wielorodzinne

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady, odpady zielone gromadzone przy budynkach wielorodzinnych

Termin

Częstotliwość odbioru odpadów

w pozostałym okresie

Przynajmniej raz w tygodniu

od kwietnia do października

Przynajmniej dwa razy w tygodniu

d) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady, odpady zielone gromadzone przy budynkach jednorodzinnych

 

Częstotliwość odbioru odpadów

Miasto

Okres od kwietnia do października

Przynajmniej raz w tygodniu

W pozostałym okresie

Przynajmniej raz w miesiącu

Wieś

Okres od kwietnia do października

Przynajmniej dwa razy w miesiącu

W pozostałym okresie

Przynajmniej raz w miesiącu

 

Zgodnie z zawartą umową na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenach wiejskich istnieje możliwość dodatkowego wywozu (poza jednym planowanym w miesiącu wywozem zgodnie z harmonogramem) zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ciągu danego miesiąca. W przypadku chęci skorzystania z takiego dodatkowego wywozu w ciągu miesiąca, należy zgłosić taką potrzebę pod nr tel. (61) 477 81 97. Wywóz zostanie uzgodniony indywidualnie z firmą odbierającą odpady.

ODPADY KOMUNALNE OKREŚLONE POWYŻEJ ODBIERANE SĄ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY.

8. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazanie zadeklarowanej należności na właściwy rachunek bankowy Gminy i Miasta Witkowo.

PODSTAWA PRAWNA:

– Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

– Uchwała Nr XXV/197/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości określa ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, oświadcza o sposobie zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) i na tej podstawie samodzielnie wylicza wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości. Deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie. W przypadku zabudowy wielolokalowej do deklaracji należy dołączyć wykaz lokali z podaniem adresu i liczby osób zamieszkujących dany lokal.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1 lub listownie na adres Urzędu.

Terminy składania deklaracji:

Deklarację należy złożyć w poniższych przypadkach, w terminie 14 dni:

a) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz na stronach internetowych Urzędu.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Właściciele nieruchomości ponoszą miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XXVII/210/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

W rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. EU L z 2008 roku, poz. 218, s. 14) mieszkańcem jest osoba, która w danym miejscu zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, a zatem osoba, dla której miejsce zamieszkania stanowi centrum życiowe.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

- odpady komunalne będą zbierane i segregowane w systemie „u źródła” w osobnych pojemnikach i workach, tzn. oddzielnie, odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz, odpady komunalne ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny

- wszystkie odpady komunalne będą zbierane łącznie do jednego pojemnika

12,00 zł od osoby na 1 miesiąc

19,00 zł od osoby na 1 miesiąc

WNIOSEK: OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY!!!

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną na funkcjonowanie systemu, obejmujące koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać co miesiąc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Gminy Witkowo.

PODSTAWA PRAWNA:

– Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr XXVII/212/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy, wyliczonej w deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się bez wezwania raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, którego opłata dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego

Informacje o przepisach dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Witkowo oraz sposobach postępowania z odpadami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo: www.witkowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl.

Ponadto wszelkie informacje w powyższej sprawie dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.

Jesteś tutaj System gospodarowania odpadami komunalnymi