Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Drukuj

Zarządzenie nr 62/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018 poz. 1561), zarządza się co następuje:

§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy i Miasta Witkowo 50% miejsca przeznaczonego na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

a) Tablice sołeckie w miejscowościach :

- Chłądowo

- Czajki

- Ćwierdzin

- Dębina

- Folwark

- Gaj

- Gorzykowo

- Jaworowo

- Kamionka

- Kołaczkowo

- Malenin

- Małachowo Kępe

- Małachowo Wierzbiczany

- Małachowo Złych Miejsc

- Małachowo Szemborowice

- Mąkownica

- Mielżyn

- Odrowąż

- Ostrowite Prymasowskie

- Piaski

- Ruchocinek

- Ruchocin

- Skorzęcin

- Sokołowo

- Strzyżewo Witkowskie

- Wiekowo

- Witkówko

b)Tablice osiedlowe na terenie miasta :

- Osiedle Nr 1 – ulica Jasna

- Osiedle Nr 2 – ulice: Oświatowa i Sportowa

- Osiedle Nr 3 – ulice : Witosa i Dworcowa

- Osiedle Nr 4 – ulica : Powidzka

- Osiedle Nr 5 – ulice : Płk. Hynka, Żwirki i Wigury oraz Jana Pawła II.

c) słup ogłoszeniowy na terenie miasta - ulica Stary Rynek.

§ 2 Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i Miasta Witkowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

Marian Gadziński

Jesteś tutaj Wybory samorządowe 2018 Bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych