Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory samorządowe 2018

Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Drukuj

Uchwała Nr 5

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie terminu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie pełnić będzie dyżury w dniach:

20.09.2018 r. (czwartek) od 17.00 do 19.00

24.09.2018 r. (poniedziałek) od 10.00 do 12.00

26.09.2018 r. (środa) od 20.00 do 24.00

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Miejskiej Komisja Wyborczej w Witkowie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Czesław Skrzypski

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Obwodowe komisje wyborcze

Drukuj

Pismo Komisarza Wyborczego w Koninie I i II - Obwodowe komisje wyborcze

Bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Drukuj

Zarządzenie nr 62/2018

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018 poz. 1561), zarządza się co następuje:

§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy i Miasta Witkowo 50% miejsca przeznaczonego na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

a) Tablice sołeckie w miejscowościach :

- Chłądowo

- Czajki

- Ćwierdzin

- Dębina

- Folwark

- Gaj

- Gorzykowo

- Jaworowo

- Kamionka

- Kołaczkowo

- Malenin

- Małachowo Kępe

- Małachowo Wierzbiczany

- Małachowo Złych Miejsc

- Małachowo Szemborowice

- Mąkownica

- Mielżyn

- Odrowąż

- Ostrowite Prymasowskie

- Piaski

- Ruchocinek

- Ruchocin

- Skorzęcin

- Sokołowo

- Strzyżewo Witkowskie

- Wiekowo

- Witkówko

b)Tablice osiedlowe na terenie miasta :

- Osiedle Nr 1 – ulica Jasna

- Osiedle Nr 2 – ulice: Oświatowa i Sportowa

- Osiedle Nr 3 – ulice : Witosa i Dworcowa

- Osiedle Nr 4 – ulica : Powidzka

- Osiedle Nr 5 – ulice : Płk. Hynka, Żwirki i Wigury oraz Jana Pawła II.

c) słup ogłoszeniowy na terenie miasta - ulica Stary Rynek.

§ 2 Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy i Miasta Witkowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta

Marian Gadziński

Terminarz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Drukuj

Uchwała Nr 3

Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie terminu dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie pełnić będzie dyżury w dniach:

12.09.2018 r. (środa) od 17:00 do 18:00

13.09.2018 r. (czwartek) od 16:00 do 18:00

14.09.2018 r. (piątek) od 10:00 do 12:00

15.09.2018 r. (sobota) od 13:00 do 17:00

17.09.2018 r. (poniedziałek) od 14:00 do 24:00

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Miejskiej Komisja Wyborczej w Witkowie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Czesław Skrzypski

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Drukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Strona 2 z 4

Jesteś tutaj Wybory samorządowe 2018