Archiwalna wersja strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zapraszamy na aktualną stronę pod adresem www.witkowo.pl

Wybory samorządowe 2018

Losowanie numerów dla list komitetów wyborczych

Drukuj

KOMUNIKAT

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie

z dnia 01 października 2018 r.

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie zarządzonych

na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza na podstawie Rozdziału 8 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz rozdziału III uchwały PKW z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Witkowie, numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do rady powiatu.

  1. Termin i miejsce losowania:

w dniu 02 października 2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Komisji: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Sala Nr 1 zostaną przyznane, w drodze losowania, numery w/w listom komitetów wyborczych.

  1. Kolejność losowania:

w pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu,

  1. Tryb przeprowadzenia losowania:

1) do jednakowych kopert zostaną włożone kartki z numerami do wylosowania dla list uprawnionych komitetów, do innych kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych uczestniczących w losowaniu,

2) w jednym pojemniku zostaną umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z nazwami komitetów,

3) osoba wyznaczona ze składu komisji dokona losowania numeru listy, a następnie nazwy komitetu, którego listy będą oznaczone wylosowanym numerem,

4) wylosowany numer i nazwa komitetu zostaną odczytane, a wyjęte kartki z numerem i nazwą komitetu zszyte i stanowić będą dokumentację losowania,

5) z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

w Witkowie

Czesław Skrzypski

Czas na nieodpłatne audycje wyborcze - pismo PKW (ZPOW-631-1/18)

Drukuj

Czas na nieodpłatne audycje wyborcze - pismo PKW (ZPOW-631-1/18)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27.09.2018

Drukuj

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27.09.2018 r.

Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych

Drukuj

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie (sala nr 1).

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
Paweł Myśliński

Strona 1 z 4

Jesteś tutaj Wybory samorządowe 2018